Site

Giray Enkavi

Advisor: Tajkhorshid, Emad

Enkavi giray jups 2013

Postdoc, Tampere University of Technology, Finland